Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
00.in 00.ans
01.in 01.ans
02.in 02.ans
03.in 03.ans
04.in 04.ans
05.in 05.ans
06.in 06.ans
07.in 07.ans
08.in 08.ans
09.in 09.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 K
00.ans 19 B
00.in 8 B
01.ans 19 B
01.in 9 B
02.ans 19 B
02.in 9 B
03.ans 19 B
03.in 36 B
04.ans 19 B
04.in 48 B
05.ans 19 B
05.in 20 B
06.ans 20 B
06.in 104 B
07.ans 19 B
07.in 71 B
08.ans 19 B
08.in 78 B
09.ans 25 B
09.in 288 B
10.ans 23 B
10.in 277 B
11.ans 23 B
11.in 270 B
12.ans 22 B
12.in 268 B
13.ans 23 B
13.in 272 B
14.ans 22 B
14.in 274 B