Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
transform-1.in transform-1.out
transform-2.in transform-2.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 14 K
transform-1.in 41 K
transform-1.out 1 K
transform-2.in 41 K
transform-2.out 1 K