Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
1.in 6 B
1.out 6 B
10.in 8 B
10.out 40 B
11.in 10 B
11.out 30 B
12.in 14 B
12.out 26 B
13.in 18 B
13.out 57 B
2.in 13 B
2.out 44 B
3.in 25 B
3.out 58 B
4.in 6 B
4.out 2 B
5.in 6 B
5.out 10 B
6.in 8 B
6.out 10 B
7.in 9 B
7.out 5 B
8.in 10 B
8.out 20 B
9.in 14 B
9.out 31 B