Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.ans
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6.in 6.ans
7.in 7.ans
8.in 8.ans
9.in 9.ans
10.in 10.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
0.ans 36 B
0.in 123 B
1.ans 37 B
1.in 126 B
10.ans 56 B
10.in 208 B
2.ans 56 B
2.in 190 B
3.ans 56 B
3.in 195 B
4.ans 53 B
4.in 189 B
5.ans 58 B
5.in 191 B
6.ans 55 B
6.in 191 B
7.ans 54 B
7.in 193 B
8.ans 52 B
8.in 194 B
9.ans 57 B
9.in 198 B