Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
paintab.02.in paintab.02.ans
paintab.03.in paintab.03.ans
paintab.04.in paintab.04.ans
paintab.05.in paintab.05.ans
paintab.06.in paintab.06.ans
paintab.07.in paintab.07.ans
paintab.08.in paintab.08.ans
paintab.09.in paintab.09.ans
paintab.10.in paintab.10.ans
paintab.11.in paintab.11.ans
paintab.12.in paintab.12.ans
paintab.13.in paintab.13.ans
paintab.14.in paintab.14.ans
paintab.15.in paintab.15.ans
paintab.16.in paintab.16.ans
paintab.17.in paintab.17.ans
paintab.18.in paintab.18.ans
paintab.19.in paintab.19.ans
paintab.20.in paintab.20.ans
paintab.21.in paintab.21.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 M
paintab.02.ans 3 B
paintab.02.in 14 B
paintab.03.ans 15 B
paintab.03.in 118 B
paintab.04.ans 15 B
paintab.04.in 138 B
paintab.05.ans 15 B
paintab.05.in 931 B
paintab.06.ans 15 B
paintab.06.in 2 K
paintab.07.ans 15 B
paintab.07.in 4 K
paintab.08.ans 15 B
paintab.08.in 9 K
paintab.09.ans 15 B
paintab.09.in 19 K
paintab.10.ans 15 B
paintab.10.in 35 K
paintab.11.ans 15 B
paintab.11.in 36 K
paintab.12.ans 15 B
paintab.12.in 500 K
paintab.13.ans 15 B
paintab.13.in 448 K
paintab.14.ans 15 B
paintab.14.in 494 K
paintab.15.ans 15 B
paintab.15.in 3 M
paintab.16.ans 15 B
paintab.16.in 4 M
paintab.17.ans 15 B
paintab.17.in 4 M
paintab.18.ans 15 B
paintab.18.in 5 M
paintab.19.ans 15 B
paintab.19.in 5 M
paintab.20.ans 15 B
paintab.20.in 5 M
paintab.21.ans 15 B
paintab.21.in 5 M