Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.inp 0.out
1.inp 1.out
2.inp 2.out
3.inp 3.out
4.inp 4.out
5.inp 5.out
6.inp 6.out
7.inp 7.out
8.inp 8.out
9.inp 9.out
10.inp 10.out
11.inp 11.out
12.inp 12.out
13.inp 13.out
14.inp 14.out
15.inp 15.out
16.inp 16.out
17.inp 17.out
18.inp 18.out
19.inp 19.out
20.inp 20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 615 K
0.inp 12 B
0.out 2 B
1.inp 75 B
1.out 1 B
10.inp 38 K
10.out 3 B
11.inp 31 K
11.out 3 B
12.inp 34 K
12.out 3 B
13.inp 27 K
13.out 3 B
14.inp 30 K
14.out 1 B
15.inp 15 K
15.out 4 B
16.inp 35 K
16.out 5 B
17.inp 35 K
17.out 2 B
18.inp 172 K
18.out 3 B
19.inp 172 K
19.out 4 B
2.inp 160 K
2.out 4 B
20.inp 172 K
20.out 4 B
3.inp 91 K
3.out 1 B
4.inp 106 K
4.out 1 B
5.inp 70 K
5.out 2 B
6.inp 74 K
6.out 2 B
7.inp 67 K
7.out 2 B
8.inp 70 K
8.out 2 B
9.inp 63 K
9.out 1 B
data.yml 170 B