Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8109 #2115. SEATING Accepted 100 302 ms 376 K C++ 11 / 632 B Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-07-29 8:20:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: