Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67916 #2116. SHELF2 Accepted 100 66 ms 360 K C++ / 940 B Trần Đình Nam 2022-01-04 17:32:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: