Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
sibice.in.1 sibice.out.1
sibice.in.2 sibice.out.2
sibice.in.3 sibice.out.3
sibice.in.4 sibice.out.4
sibice.in.5 sibice.out.5
sibice.in.6 sibice.out.6
sibice.in.7 sibice.out.7
sibice.in.8 sibice.out.8
sibice.in.9 sibice.out.9
sibice.in.10 sibice.out.10

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
data.yml 140 B
sibice.in.1 45 B
sibice.in.10 227 B
sibice.in.2 158 B
sibice.in.3 190 B
sibice.in.4 182 B
sibice.in.5 210 B
sibice.in.6 240 B
sibice.in.7 214 B
sibice.in.8 144 B
sibice.in.9 231 B
sibice.out.1 40 B
sibice.out.10 200 B
sibice.out.2 200 B
sibice.out.3 180 B
sibice.out.4 180 B
sibice.out.5 200 B
sibice.out.6 200 B
sibice.out.7 200 B
sibice.out.8 136 B
sibice.out.9 200 B