Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.ans
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6a.in 6a.ans
6b.in 6b.ans
7a.in 7a.ans
7b.in 7b.ans
7c.in 7c.ans
8a.in 8a.ans
8b.in 8b.ans
8c.in 8c.ans
8d.in 8d.ans
9a.in 9a.ans
9b.in 9b.ans
9c.in 9c.ans
9d.in 9d.ans
10a.in 10a.ans
10b.in 10b.ans
10c.in 10c.ans
10d.in 10d.ans
11a.in 11a.ans
11b.in 11b.ans
11c.in 11c.ans
11d.in 11d.ans
12a.in 12a.ans
12b.in 12b.ans
12c.in 12c.ans
12d.in 12d.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 9 M
0.ans 2 B
0.in 26 B
1.ans 3 B
1.in 269 B
10a.ans 8 B
10a.in 2 M
10b.ans 6 B
10b.in 1 M
10c.ans 6 B
10c.in 1 M
10d.ans 4 B
10d.in 1 M
11a.ans 8 B
11a.in 2 M
11b.ans 6 B
11b.in 1 M
11c.ans 6 B
11c.in 1 M
11d.ans 4 B
11d.in 1 M
12a.ans 8 B
12a.in 1 M
12b.ans 6 B
12b.in 1 M
12c.ans 6 B
12c.in 1 M
12d.ans 4 B
12d.in 1 M
2.ans 3 B
2.in 1 K
3.ans 4 B
3.in 3 K
4.ans 5 B
4.in 8 K
5.ans 7 B
5.in 94 K
6a.ans 7 B
6a.in 289 K
6b.ans 5 B
6b.in 517 K
7a.ans 7 B
7a.in 446 K
7b.ans 5 B
7b.in 497 K
7c.ans 6 B
7c.in 538 K
8a.ans 7 B
8a.in 756 K
8b.ans 6 B
8b.in 864 K
8c.ans 6 B
8c.in 950 K
8d.ans 5 B
8d.in 796 K
9a.ans 7 B
9a.in 1 M
9b.ans 5 B
9b.in 1 M
9c.ans 6 B
9c.in 1 M
9d.ans 5 B
9d.in 1010 K