Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
treasure01.inp treasure01.out
treasure02.inp treasure02.out
treasure03.inp treasure03.out
treasure04.inp treasure04.out
treasure05.inp treasure05.out
treasure06.inp treasure06.out
treasure07.inp treasure07.out
treasure08.inp treasure08.out
treasure09.inp treasure09.out
treasure10.inp treasure10.out
treasure11.inp treasure11.out
treasure12.inp treasure12.out
treasure13.inp treasure13.out
treasure14.inp treasure14.out
treasure15.inp treasure15.out
treasure16.inp treasure16.out
treasure17.inp treasure17.out
treasure18.inp treasure18.out
treasure19.inp treasure19.out
treasure20.inp treasure20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 68 K
data.yml 210 B
treasure01.inp 5 K
treasure01.out 5 K
treasure02.inp 147 B
treasure02.out 136 B
treasure03.inp 63 B
treasure03.out 55 B
treasure04.inp 43 B
treasure04.out 36 B
treasure05.inp 115 B
treasure05.out 105 B
treasure06.inp 3 K
treasure06.out 3 K
treasure07.inp 14 K
treasure07.out 14 K
treasure08.inp 15 K
treasure08.out 15 K
treasure09.inp 16 K
treasure09.out 16 K
treasure10.inp 13 K
treasure10.out 13 K
treasure11.inp 15 K
treasure11.out 15 K
treasure12.inp 14 K
treasure12.out 14 K
treasure13.inp 834 K
treasure13.out 833 K
treasure14.inp 2 M
treasure14.out 2 M
treasure15.inp 1 M
treasure15.out 1 M
treasure16.inp 1 M
treasure16.out 1 M
treasure17.inp 964 K
treasure17.out 963 K
treasure18.inp 1 M
treasure18.out 1 M
treasure19.inp 0 B
treasure19.out 0 B
treasure20.inp 2 M
treasure20.out 2 M