Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.ans
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6.in 6.ans
7.in 7.ans
8.in 8.ans
9.in 9.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans
15.in 15.ans
16.in 16.ans
17.in 17.ans
18.in 18.ans
19.in 19.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
0.ans 4 B
0.in 33 B
1.ans 9 B
1.in 13 K
10.ans 6 B
10.in 2 M
11.ans 4 B
11.in 677 K
12.ans 7 B
12.in 2 M
13.ans 6 B
13.in 2 M
14.ans 3 B
14.in 88 K
15.ans 7 B
15.in 2 M
16.ans 6 B
16.in 2 M
17.ans 6 B
17.in 2 M
18.ans 7 B
18.in 2 M
19.ans 7 B
19.in 2 M
2.ans 7 B
2.in 12 K
3.ans 9 B
3.in 8 K
4.ans 6 B
4.in 13 K
5.ans 8 B
5.in 11 K
6.ans 7 B
6.in 2 M
7.ans 7 B
7.in 12 K
8.ans 7 B
8.in 12 K
9.ans 6 B
9.in 2 M