Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.ans
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6.in 6.ans
7.in 7.ans
8.in 8.ans
9.in 9.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
0.ans 10 B
0.in 34 B
1.ans 9 K
1.in 33 K
2.ans 7 K
2.in 37 K
3.ans 441 K
3.in 2 M
4.ans 448 K
4.in 2 M
5.ans 473 K
5.in 2 M
6.ans 331 K
6.in 2 M
7.ans 359 K
7.in 2 M
8.ans 456 K
8.in 2 M
9.ans 472 K
9.in 2 M