Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
btn2.01.in btn2.01.ans
btn2.02.in btn2.02.ans
btn2.03.in btn2.03.ans
btn2.04.in btn2.04.ans
btn2.05.in btn2.05.ans
btn2.06.in btn2.06.ans
btn2.07.in btn2.07.ans
btn2.08.in btn2.08.ans
btn2.09.in btn2.09.ans
btn2.10.in btn2.10.ans
btn2.11.in btn2.11.ans
btn2.12.in btn2.12.ans
btn2.13.in btn2.13.ans
btn2.14.in btn2.14.ans
btn2.15.in btn2.15.ans
btn2.16.in btn2.16.ans
btn2.17.in btn2.17.ans
btn2.18.in btn2.18.ans
btn2.19.in btn2.19.ans
btn2.20.in btn2.20.ans
btn2.21.in btn2.21.ans
btn2.22.in btn2.22.ans
btn2.23.in btn2.23.ans
btn2.24.in btn2.24.ans
btn2.25.in btn2.25.ans
btn2.26.in btn2.26.ans
btn2.27.in btn2.27.ans
btn2.28.in btn2.28.ans
btn2.29.in btn2.29.ans
btn2.30.in btn2.30.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 12 K
btn2.01.ans 22 B
btn2.01.in 22 B
btn2.02.ans 22 B
btn2.02.in 22 B
btn2.03.ans 22 B
btn2.03.in 22 B
btn2.04.ans 22 B
btn2.04.in 22 B
btn2.05.ans 22 B
btn2.05.in 20 B
btn2.06.ans 22 B
btn2.06.in 20 B
btn2.07.ans 22 B
btn2.07.in 20 B
btn2.08.ans 22 B
btn2.08.in 20 B
btn2.09.ans 22 B
btn2.09.in 20 B
btn2.10.ans 22 B
btn2.10.in 20 B
btn2.11.ans 52 B
btn2.11.in 50 B
btn2.12.ans 52 B
btn2.12.in 50 B
btn2.13.ans 102 B
btn2.13.in 100 B
btn2.14.ans 102 B
btn2.14.in 100 B
btn2.15.ans 202 B
btn2.15.in 200 B
btn2.16.ans 202 B
btn2.16.in 200 B
btn2.17.ans 202 B
btn2.17.in 200 B
btn2.18.ans 502 B
btn2.18.in 500 B
btn2.19.ans 668 B
btn2.19.in 666 B
btn2.20.ans 668 B
btn2.20.in 666 B
btn2.21.ans 668 B
btn2.21.in 666 B
btn2.22.ans 668 B
btn2.22.in 666 B
btn2.23.ans 668 B
btn2.23.in 666 B
btn2.24.ans 668 B
btn2.24.in 666 B
btn2.25.ans 668 B
btn2.25.in 666 B
btn2.26.ans 668 B
btn2.26.in 666 B
btn2.27.ans 668 B
btn2.27.in 666 B
btn2.28.ans 668 B
btn2.28.in 666 B
btn2.29.ans 668 B
btn2.29.in 666 B
btn2.30.ans 668 B
btn2.30.in 666 B