Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89327 #2156. BCOUNT Accepted 100 3704 ms 2860 K C++ 17 / 891 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-08-17 8:56:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: