Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 14 M
1.in 28 B
1.out 18 B
10.in 1 M
10.out 2 M
11.in 1 M
11.out 2 M
12.in 1 M
12.out 2 M
13.in 1 M
13.out 2 M
14.in 1 M
14.out 2 M
15.in 1 M
15.out 2 M
2.in 68 B
2.out 60 B
3.in 798 B
3.out 745 B
4.in 10 K
4.out 10 K
5.in 1 M
5.out 2 M
6.in 1 M
6.out 2 M
7.in 1 M
7.out 2 M
8.in 1 M
8.out 2 M
9.in 1 M
9.out 2 M