Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
wordpow.1.in wordpow.1.out
wordpow.2.in wordpow.2.out
wordpow.3.in wordpow.3.out
wordpow.4.in wordpow.4.out
wordpow.5.in wordpow.5.out
wordpow.6.in wordpow.6.out
wordpow.7.in wordpow.7.out
wordpow.8.in wordpow.8.out
wordpow.9.in wordpow.9.out
wordpow.10.in wordpow.10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 723 K
wordpow.1.in 56 B
wordpow.1.out 10 B
wordpow.10.in 981 K
wordpow.10.out 3 K
wordpow.2.in 652 B
wordpow.2.out 20 B
wordpow.3.in 16 K
wordpow.3.out 84 B
wordpow.4.in 5 K
wordpow.4.out 200 B
wordpow.5.in 7 K
wordpow.5.out 507 B
wordpow.6.in 15 K
wordpow.6.out 845 B
wordpow.7.in 31 K
wordpow.7.out 2 K
wordpow.8.in 34 K
wordpow.8.out 2 K
wordpow.9.in 42 K
wordpow.9.out 2 K