Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Magical3-1001.in Magical3-1001.ans
Magical3-1002.in Magical3-1002.ans
Magical3-1003.in Magical3-1003.ans
Magical3-1004.in Magical3-1004.ans
Magical3-1005.in Magical3-1005.ans
Magical3-1006.in Magical3-1006.ans
Magical3-1007.in Magical3-1007.ans
Magical3-1008.in Magical3-1008.ans
Magical3-1009.in Magical3-1009.ans
Magical3-1010.in Magical3-1010.ans
Magical3-1011.in Magical3-1011.ans
Magical3-1012.in Magical3-1012.ans
Magical3-1013.in Magical3-1013.ans
Magical3-1014.in Magical3-1014.ans
Magical3-1015.in Magical3-1015.ans
Magical3-1016.in Magical3-1016.ans
Magical3-1017.in Magical3-1017.ans
Magical3-1018.in Magical3-1018.ans
Magical3-1019.in Magical3-1019.ans
Magical3-1020.in Magical3-1020.ans
Magical3-1021.in Magical3-1021.ans
Magical3-1022.in Magical3-1022.ans
Magical3-1023.in Magical3-1023.ans
Magical3-1024.in Magical3-1024.ans
Magical3-1025.in Magical3-1025.ans
Magical3-1026.in Magical3-1026.ans
Magical3-1027.in Magical3-1027.ans
Magical3-1028.in Magical3-1028.ans
Magical3-1029.in Magical3-1029.ans
Magical3-1030.in Magical3-1030.ans
Magical3-1031.in Magical3-1031.ans
Magical3-1032.in Magical3-1032.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 9 K
Magical3-1001.ans 2 B
Magical3-1001.in 2 B
Magical3-1002.ans 3 B
Magical3-1002.in 3 B
Magical3-1003.ans 3 B
Magical3-1003.in 3 B
Magical3-1004.ans 4 B
Magical3-1004.in 4 B
Magical3-1005.ans 11 B
Magical3-1005.in 11 B
Magical3-1006.ans 3 B
Magical3-1006.in 3 B
Magical3-1007.ans 3 B
Magical3-1007.in 3 B
Magical3-1008.ans 6 B
Magical3-1008.in 11 B
Magical3-1009.ans 11 B
Magical3-1009.in 11 B
Magical3-1010.ans 10 B
Magical3-1010.in 11 B
Magical3-1011.ans 2 B
Magical3-1011.in 2 B
Magical3-1012.ans 2 B
Magical3-1012.in 3 B
Magical3-1013.ans 10 B
Magical3-1013.in 10 B
Magical3-1014.ans 4 B
Magical3-1014.in 10 B
Magical3-1015.ans 2 B
Magical3-1015.in 10 B
Magical3-1016.ans 2 B
Magical3-1016.in 10 B
Magical3-1017.ans 2 B
Magical3-1017.in 3 B
Magical3-1018.ans 3 B
Magical3-1018.in 10 B
Magical3-1019.ans 2 B
Magical3-1019.in 2 B
Magical3-1020.ans 2 B
Magical3-1020.in 3 B
Magical3-1021.ans 2 B
Magical3-1021.in 9 B
Magical3-1022.ans 2 B
Magical3-1022.in 3 B
Magical3-1023.ans 2 B
Magical3-1023.in 9 B
Magical3-1024.ans 2 B
Magical3-1024.in 11 B
Magical3-1025.ans 2 B
Magical3-1025.in 3 B
Magical3-1026.ans 11 B
Magical3-1026.in 11 B
Magical3-1027.ans 3 B
Magical3-1027.in 11 B
Magical3-1028.ans 3 B
Magical3-1028.in 11 B
Magical3-1029.ans 2 B
Magical3-1029.in 11 B
Magical3-1030.ans 11 B
Magical3-1030.in 11 B
Magical3-1031.ans 2 B
Magical3-1031.in 3 B
Magical3-1032.ans 11 B
Magical3-1032.in 11 B