Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
HilbertSort-1001.in HilbertSort-1001.ans
HilbertSort-1002.in HilbertSort-1002.ans
HilbertSort-1003.in HilbertSort-1003.ans
HilbertSort-2000.in HilbertSort-2000.ans
HilbertSort-2001.in HilbertSort-2001.ans
HilbertSort-2002.in HilbertSort-2002.ans
HilbertSort-2003.in HilbertSort-2003.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 811 K
HilbertSort-1001.ans 193 K
HilbertSort-1001.in 193 K
HilbertSort-1002.ans 150 K
HilbertSort-1002.in 150 K
HilbertSort-1003.ans 192 K
HilbertSort-1003.in 192 K
HilbertSort-2000.ans 128 B
HilbertSort-2000.in 133 B
HilbertSort-2001.ans 896 B
HilbertSort-2001.in 903 B
HilbertSort-2002.ans 2 M
HilbertSort-2002.in 2 M
HilbertSort-2003.ans 8 B
HilbertSort-2003.in 12 B