Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#63669 #2205. COLLATZ Accepted 100 134 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 249 B lalalala 2021-12-16 7:19:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: