Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
003.in 003.ans
004.in 004.ans
005.in 005.ans
006.in 006.ans
007.in 007.ans
008.in 008.ans
009.in 009.ans
010.in 010.ans
011.in 011.ans
012.in 012.ans
013.in 013.ans
014.in 014.ans
015.in 015.ans
016.in 016.ans
017.in 017.ans
018.in 018.ans
019.in 019.ans
020.in 020.ans
021.in 021.ans
022.in 022.ans
023.in 023.ans
024.in 024.ans
025.in 025.ans
026.in 026.ans
027.in 027.ans
028.in 028.ans
029.in 029.ans
030.in 030.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 9 K
003.ans 17 B
003.in 148 B
004.ans 3 B
004.in 148 B
005.ans 2 B
005.in 148 B
006.ans 2 B
006.in 8 B
007.ans 2 B
007.in 8 B
008.ans 3 B
008.in 8 B
009.ans 10 B
009.in 91 B
010.ans 13 B
010.in 117 B
011.ans 12 B
011.in 102 B
012.ans 14 B
012.in 125 B
013.ans 14 B
013.in 132 B
014.ans 14 B
014.in 120 B
015.ans 11 B
015.in 95 B
016.ans 3 B
016.in 126 B
017.ans 3 B
017.in 96 B
018.ans 3 B
018.in 126 B
019.ans 3 B
019.in 122 B
020.ans 11 B
020.in 107 B
021.ans 3 B
021.in 147 B
022.ans 3 B
022.in 104 B
023.ans 3 B
023.in 132 B
024.ans 11 B
024.in 98 B
025.ans 14 B
025.in 129 B
026.ans 3 B
026.in 95 B
027.ans 3 B
027.in 102 B
028.ans 17 B
028.in 150 B
029.ans 3 B
029.in 150 B
030.ans 16 B
030.in 150 B