Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.inp 1.out
2.inp 2.out
3.inp 3.out
4.inp 4.out
5.inp 5.out
6.inp 6.out
7.inp 7.out
8.inp 8.out
9.inp 9.out
10.inp 10.out
11.inp 11.out
12.inp 12.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
1.inp 34 B
1.out 4 B
10.inp 2 M
10.out 20 B
11.inp 1 M
11.out 9 B
12.inp 2 M
12.out 20 B
2.inp 40 B
2.out 4 B
3.inp 145 B
3.out 4 B
4.inp 513 B
4.out 7 B
5.inp 11 K
5.out 16 B
6.inp 95 K
6.out 18 B
7.inp 1 M
7.out 19 B
8.inp 230 K
8.out 20 B
9.inp 994 K
9.out 20 B
data.yml 135 B