Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
subtask1_1.inp subtask1_1.out
subtask1_2.inp subtask1_2.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
subtask2_1.inp subtask2_1.out
subtask2_2.inp subtask2_2.out
subtask2_3.inp subtask2_3.out
subtask2_4.inp subtask2_4.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 5
subtask3_4.inp subtask3_4.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
subtask4_1.inp subtask4_1.out
subtask4_2.inp subtask4_2.out
subtask4_3.inp subtask4_3.out
subtask4_4.inp subtask4_4.out
subtask4_5.inp subtask4_5.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
subtask5_1.inp subtask5_1.out
subtask5_7.inp subtask5_7.out
subtask5_8.inp subtask5_8.out
subtask5_9.inp subtask5_9.out
subtask5_10.inp subtask5_10.out
subtask5_16.inp subtask5_16.out
subtask5_24.inp subtask5_24.out
subtask5_25.inp subtask5_25.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 24 M
data.yml 432 B
subtask1_1.inp 33 B
subtask1_1.out 2 B
subtask1_2.inp 142 B
subtask1_2.out 2 B
subtask2_1.inp 3 M
subtask2_1.out 11 K
subtask2_2.inp 3 M
subtask2_2.out 11 K
subtask2_3.inp 3 M
subtask2_3.out 11 K
subtask2_4.inp 3 M
subtask2_4.out 11 K
subtask3_4.inp 3 M
subtask3_4.out 4 K
subtask4_1.inp 200 K
subtask4_1.out 95 B
subtask4_2.inp 200 K
subtask4_2.out 90 B
subtask4_3.inp 200 K
subtask4_3.out 93 B
subtask4_4.inp 200 K
subtask4_4.out 91 B
subtask4_5.inp 200 K
subtask4_5.out 114 B
subtask5_1.inp 5 M
subtask5_1.out 728 K
subtask5_10.inp 7 M
subtask5_10.out 391 K
subtask5_16.inp 4 M
subtask5_16.out 773 K
subtask5_24.inp 5 M
subtask5_24.out 40 B
subtask5_25.inp 6 M
subtask5_25.out 394 B
subtask5_7.inp 7 M
subtask5_7.out 391 K
subtask5_8.inp 7 M
subtask5_8.out 391 K
subtask5_9.inp 7 M
subtask5_9.out 394 K