Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
000.in 000.out
001.in 001.out
002.in 002.out
003.in 003.out
004.in 004.out
005.in 005.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
006.in 006.out
007.in 007.out
008.in 008.out
009.in 009.out
010.in 010.out
011.in 011.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
012.in 012.out
013.in 013.out
014.in 014.out
015.in 015.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 60
016.in 016.out
017.in 017.out
018.in 018.out
019.in 019.out
020.in 020.out
021.in 021.out
022.in 022.out
023.in 023.out
024.in 024.out
025.in 025.out
026.in 026.out
027.in 027.out
028.in 028.out
029.in 029.out
030.in 030.out
031.in 031.out
032.in 032.out
033.in 033.out
034.in 034.out
035.in 035.out
036.in 036.out
037.in 037.out
038.in 038.out
039.in 039.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 30 M
000.in 14 B
000.out 3 B
001.in 24 B
001.out 3 B
002.in 47 B
002.out 5 B
003.in 76 B
003.out 8 B
004.in 113 B
004.out 11 B
005.in 35 B
005.out 4 B
006.in 185 B
006.out 11 B
007.in 204 B
007.out 11 B
008.in 217 B
008.out 11 B
009.in 232 B
009.out 11 B
010.in 231 B
010.out 11 B
011.in 235 B
011.out 12 B
012.in 6 K
012.out 7 B
013.in 80 K
013.out 11 B
014.in 2 M
014.out 15 B
015.in 4 M
015.out 16 B
016.in 5 K
016.out 7 B
017.in 67 K
017.out 11 B
018.in 2 M
018.out 15 B
019.in 3 M
019.out 16 B
020.in 2 M
020.out 12 B
021.in 2 M
021.out 15 B
022.in 2 M
022.out 15 B
023.in 2 M
023.out 12 B
024.in 3 M
024.out 15 B
025.in 3 M
025.out 16 B
026.in 3 M
026.out 12 B
027.in 4 M
027.out 16 B
028.in 4 M
028.out 16 B
029.in 2 M
029.out 12 B
030.in 2 M
030.out 15 B
031.in 2 M
031.out 15 B
032.in 3 M
032.out 12 B
033.in 3 M
033.out 15 B
034.in 3 M
034.out 16 B
035.in 4 M
035.out 12 B
036.in 4 M
036.out 15 B
037.in 4 M
037.out 16 B
038.in 3 M
038.out 16 B
039.in 3 M
039.out 7 B
data.yml 413 B