Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6.in 6.ans
7.in 7.ans
8.in 8.ans
9.in 9.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans
15.in 15.ans
16.in 16.ans
17.in 17.ans
18.in 18.ans
19.in 19.ans
20.in 20.ans
21.in 21.ans
22.in 22.ans
23.in 23.ans
24.in 24.ans
25.in 25.ans
26.in 26.ans
27.in 27.ans
28.in 28.ans
29.in 29.ans
30.in 30.ans
31.in 31.ans
32.in 32.ans
33.in 33.ans
34.in 34.ans
35.in 35.ans
36.in 36.ans
37.in 37.ans
38.in 38.ans
39.in 39.ans
40.in 40.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
1.ans 10 B
1.in 2 K
10.ans 10 B
10.in 2 K
11.ans 9 B
11.in 2 K
12.ans 10 B
12.in 2 K
13.ans 10 B
13.in 2 K
14.ans 10 B
14.in 2 K
15.ans 10 B
15.in 2 K
16.ans 10 B
16.in 2 K
17.ans 10 B
17.in 2 K
18.ans 10 B
18.in 2 K
19.ans 8 B
19.in 2 K
2.ans 10 B
2.in 3 K
20.ans 10 B
20.in 2 K
21.ans 8 B
21.in 3 K
22.ans 10 B
22.in 2 K
23.ans 9 B
23.in 2 K
24.ans 10 B
24.in 2 K
25.ans 10 B
25.in 3 K
26.ans 10 B
26.in 2 K
27.ans 10 B
27.in 2 K
28.ans 10 B
28.in 2 K
29.ans 10 B
29.in 2 K
3.ans 10 B
3.in 2 K
30.ans 10 B
30.in 2 K
31.ans 10 B
31.in 2 M
32.ans 10 B
32.in 2 M
33.ans 10 B
33.in 2 M
34.ans 10 B
34.in 2 M
35.ans 10 B
35.in 2 M
36.ans 10 B
36.in 3 M
37.ans 10 B
37.in 2 M
38.ans 10 B
38.in 3 M
39.ans 10 B
39.in 2 M
4.ans 10 B
4.in 2 K
40.ans 10 B
40.in 2 M
5.ans 10 B
5.in 2 K
6.ans 10 B
6.in 3 K
7.ans 10 B
7.in 2 K
8.ans 10 B
8.in 2 K
9.ans 10 B
9.in 2 K