Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9801 #2349. GGRAPH Accepted 100 759 ms 20540 K C++ 17 / 5 K Trùm CUỐI 2020-10-14 1:48:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: