Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6.in 6.ans
7.in 7.ans
8.in 8.ans
9.in 9.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans
15.in 15.ans
16.in 16.ans
17.in 17.ans
18.in 18.ans
19.in 19.ans
20.in 20.ans
21.in 21.ans
22.in 22.ans
23.in 23.ans
24.in 24.ans
25.in 25.ans
26.in 26.ans
27.in 27.ans
28.in 28.ans
29.in 29.ans
30.in 30.ans
31.in 31.ans
32.in 32.ans
33.in 33.ans
34.in 34.ans
35.in 35.ans
36.in 36.ans
37.in 37.ans
38.in 38.ans
39.in 39.ans
40.in 40.ans
41.in 41.ans
42.in 42.ans
43.in 43.ans
44.in 44.ans
45.in 45.ans
46.in 46.ans
47.in 47.ans
48.in 48.ans
49.in 49.ans
50.in 50.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
1.ans 135 B
1.in 2 K
10.ans 8 K
10.in 3 M
11.ans 225 B
11.in 6 K
12.ans 207 B
12.in 5 K
13.ans 195 B
13.in 4 K
14.ans 195 B
14.in 4 K
15.ans 213 B
15.in 5 K
16.ans 3 K
16.in 638 K
17.ans 8 K
17.in 4 M
18.ans 7 K
18.in 2 M
19.ans 6 K
19.in 2 M
2.ans 306 B
2.in 10 K
20.ans 3 K
20.in 4 M
21.ans 20 B
21.in 44 B
22.ans 185 B
22.in 4 K
23.ans 708 B
23.in 40 K
24.ans 9 K
24.in 4 M
25.ans 9 K
25.in 4 M
26.ans 16 B
26.in 22 B
27.ans 155 B
27.in 3 K
28.ans 732 B
28.in 42 K
29.ans 9 K
29.in 4 M
3.ans 189 B
3.in 4 K
30.ans 9 K
30.in 4 M
31.ans 9 K
31.in 4 M
32.ans 9 K
32.in 4 M
33.ans 9 K
33.in 4 M
34.ans 9 K
34.in 4 M
35.ans 9 K
35.in 4 M
36.ans 9 K
36.in 4 M
37.ans 9 K
37.in 4 M
38.ans 9 K
38.in 4 M
39.ans 9 K
39.in 4 M
4.ans 249 B
4.in 7 K
40.ans 9 K
40.in 4 M
41.ans 3 B
41.in 1 M
42.ans 3 B
42.in 50 K
43.ans 3 B
43.in 2 M
44.ans 3 B
44.in 3 M
45.ans 3 B
45.in 962 K
46.ans 3 B
46.in 1 M
47.ans 3 B
47.in 1 M
48.ans 3 B
48.in 1 M
49.ans 3 B
49.in 439 K
5.ans 123 B
5.in 2 K
50.ans 3 B
50.in 184 K
6.ans 6 K
6.in 2 M
7.ans 5 K
7.in 1 M
8.ans 7 K
8.in 2 M
9.ans 8 K
9.in 3 M
check_GGRAPH.cpp 4 K
data.yml 351 B