Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
IZO0.in IZO0.out
IZO1.in IZO1.out
IZO2.in IZO2.out
IZO3.in IZO3.out
IZO4.in IZO4.out
IZO5.in IZO5.out
IZO6.in IZO6.out
IZO7.in IZO7.out
IZO8.in IZO8.out
IZO9.in IZO9.out
IZO10.in IZO10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 778 K
IZO0.in 15 B
IZO0.out 4 B
IZO1.in 31 B
IZO1.out 7 B
IZO10.in 575 K
IZO10.out 11 B
IZO2.in 292 B
IZO2.out 8 B
IZO3.in 3 K
IZO3.out 9 B
IZO4.in 6 K
IZO4.out 9 B
IZO5.in 29 K
IZO5.out 10 B
IZO6.in 57 K
IZO6.out 10 B
IZO7.in 288 K
IZO7.out 11 B
IZO8.in 575 K
IZO8.out 11 B
IZO9.in 575 K
IZO9.out 11 B