Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
DANCING1.in DANCING1.out
DANCING2.in DANCING2.out
DANCING3.in DANCING3.out
DANCING4.in DANCING4.out
DANCING5.in DANCING5.out
DANCING6.in DANCING6.out
DANCING7.in DANCING7.out
DANCING8.in DANCING8.out
DANCING9.in DANCING9.out
DANCING10.in DANCING10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
DANCING1.in 3 B
DANCING1.out 5 B
DANCING10.in 8 B
DANCING10.out 22 B
DANCING2.in 3 B
DANCING2.out 6 B
DANCING3.in 4 B
DANCING3.out 8 B
DANCING4.in 5 B
DANCING4.out 10 B
DANCING5.in 6 B
DANCING5.out 13 B
DANCING6.in 6 B
DANCING6.out 14 B
DANCING7.in 7 B
DANCING7.out 19 B
DANCING8.in 7 B
DANCING8.out 19 B
DANCING9.in 8 B
DANCING9.out 22 B