Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
CHUNGCAKE1.in CHUNGCAKE1.out
CHUNGCAKE2.in CHUNGCAKE2.out
CHUNGCAKE3.in CHUNGCAKE3.out
CHUNGCAKE4.in CHUNGCAKE4.out
CHUNGCAKE5.in CHUNGCAKE5.out
CHUNGCAKE6.in CHUNGCAKE6.out
CHUNGCAKE7.in CHUNGCAKE7.out
CHUNGCAKE8.in CHUNGCAKE8.out
CHUNGCAKE9.in CHUNGCAKE9.out
CHUNGCAKE10.in CHUNGCAKE10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
CHUNGCAKE1.in 11 B
CHUNGCAKE1.out 3 B
CHUNGCAKE10.in 94 B
CHUNGCAKE10.out 6 B
CHUNGCAKE2.in 14 B
CHUNGCAKE2.out 4 B
CHUNGCAKE3.in 34 B
CHUNGCAKE3.out 5 B
CHUNGCAKE4.in 52 B
CHUNGCAKE4.out 5 B
CHUNGCAKE5.in 65 B
CHUNGCAKE5.out 6 B
CHUNGCAKE6.in 82 B
CHUNGCAKE6.out 5 B
CHUNGCAKE7.in 85 B
CHUNGCAKE7.out 6 B
CHUNGCAKE8.in 10 B
CHUNGCAKE8.out 4 B
CHUNGCAKE9.in 10 B
CHUNGCAKE9.out 3 B