Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
HY03301.in HY03301.out
HY03302.in HY03302.out
HY03303.in HY03303.out
HY03304.in HY03304.out
HY03305.in HY03305.out
HY03306.in HY03306.out
HY03307.in HY03307.out
HY03308.in HY03308.out
HY03309.in HY03309.out
HY03310.in HY03310.out
HY03311.in HY03311.out
HY03312.in HY03312.out
HY03313.in HY03313.out
HY03314.in HY03314.out
HY03315.in HY03315.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
HY03301.in 3 B
HY03301.out 3 B
HY03302.in 3 B
HY03302.out 3 B
HY03303.in 3 B
HY03303.out 4 B
HY03304.in 3 B
HY03304.out 4 B
HY03305.in 3 B
HY03305.out 5 B
HY03306.in 3 B
HY03306.out 6 B
HY03307.in 3 B
HY03307.out 6 B
HY03308.in 3 B
HY03308.out 7 B
HY03309.in 3 B
HY03309.out 7 B
HY03310.in 4 B
HY03310.out 8 B
HY03311.in 4 B
HY03311.out 9 B
HY03312.in 4 B
HY03312.out 9 B
HY03313.in 4 B
HY03313.out 10 B
HY03314.in 4 B
HY03314.out 10 B
HY03315.in 4 B
HY03315.out 11 B