Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
PROJECTS1.in PROJECTS1.out
PROJECTS2.in PROJECTS2.out
PROJECTS3.in PROJECTS3.out
PROJECTS4.in PROJECTS4.out
PROJECTS5.in PROJECTS5.out
PROJECTS6.in PROJECTS6.out
PROJECTS7.in PROJECTS7.out
PROJECTS8.in PROJECTS8.out
PROJECTS9.in PROJECTS9.out
PROJECTS10.in PROJECTS10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
PROJECTS1.in 20 B
PROJECTS1.out 3 B
PROJECTS10.in 231 B
PROJECTS10.out 7 B
PROJECTS2.in 80 B
PROJECTS2.out 6 B
PROJECTS3.in 98 B
PROJECTS3.out 6 B
PROJECTS4.in 51 B
PROJECTS4.out 3 B
PROJECTS5.in 158 B
PROJECTS5.out 7 B
PROJECTS6.in 175 B
PROJECTS6.out 7 B
PROJECTS7.in 195 B
PROJECTS7.out 7 B
PROJECTS8.in 214 B
PROJECTS8.out 8 B
PROJECTS9.in 230 B
PROJECTS9.out 7 B