Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
MATRIXMUL1.in MATRIXMUL1.out
MATRIXMUL2.in MATRIXMUL2.out
MATRIXMUL3.in MATRIXMUL3.out
MATRIXMUL4.in MATRIXMUL4.out
MATRIXMUL5.in MATRIXMUL5.out
MATRIXMUL6.in MATRIXMUL6.out
MATRIXMUL7.in MATRIXMUL7.out
MATRIXMUL8.in MATRIXMUL8.out
MATRIXMUL9.in MATRIXMUL9.out
MATRIXMUL10.in MATRIXMUL10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 K
MATRIXMUL1.in 11 B
MATRIXMUL1.out 4 B
MATRIXMUL10.in 2 K
MATRIXMUL10.out 11 B
MATRIXMUL2.in 13 B
MATRIXMUL2.out 4 B
MATRIXMUL3.in 17 B
MATRIXMUL3.out 4 B
MATRIXMUL4.in 23 B
MATRIXMUL4.out 5 B
MATRIXMUL5.in 296 B
MATRIXMUL5.out 8 B
MATRIXMUL6.in 775 B
MATRIXMUL6.out 10 B
MATRIXMUL7.in 2 K
MATRIXMUL7.out 13 B
MATRIXMUL8.in 2 K
MATRIXMUL8.out 11 B
MATRIXMUL9.in 2 K
MATRIXMUL9.out 11 B