Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
BIGSEG1.in BIGSEG1.out
BIGSEG2.in BIGSEG2.out
BIGSEG3.in BIGSEG3.out
BIGSEG4.in BIGSEG4.out
BIGSEG5.in BIGSEG5.out
BIGSEG6.in BIGSEG6.out
BIGSEG7.in BIGSEG7.out
BIGSEG8.in BIGSEG8.out
BIGSEG9.in BIGSEG9.out
BIGSEG10.in BIGSEG10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 8 K
BIGSEG1.in 22 B
BIGSEG1.out 13 B
BIGSEG10.in 1 K
BIGSEG10.out 765 B
BIGSEG2.in 50 B
BIGSEG2.out 91 B
BIGSEG3.in 112 B
BIGSEG3.out 140 B
BIGSEG4.in 418 B
BIGSEG4.out 988 B
BIGSEG5.in 493 B
BIGSEG5.out 982 B
BIGSEG6.in 325 B
BIGSEG6.out 114 B
BIGSEG7.in 961 B
BIGSEG7.out 574 B
BIGSEG8.in 761 B
BIGSEG8.out 427 B
BIGSEG9.in 1 K
BIGSEG9.out 700 B