Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
sub1_1.in sub1_1.out
sub1_2.in sub1_2.out
sub1_3.in sub1_3.out
sub1_4.in sub1_4.out
sub1_5.in sub1_5.out
sub2_1.in sub2_1.out
sub2_2.in sub2_2.out
sub2_3.in sub2_3.out
sub2_4.in sub2_4.out
sub2_5.in sub2_5.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
sub1_1.in 6 B
sub1_1.out 7 B
sub1_2.in 6 B
sub1_2.out 7 B
sub1_3.in 7 B
sub1_3.out 8 B
sub1_4.in 28 B
sub1_4.out 8 B
sub1_5.in 27 B
sub1_5.out 8 B
sub2_1.in 235 B
sub2_1.out 14 B
sub2_2.in 394 B
sub2_2.out 13 B
sub2_3.in 342 B
sub2_3.out 13 B
sub2_4.in 344 B
sub2_4.out 13 B
sub2_5.in 237 B
sub2_5.out 13 B