Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.out
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 545 K
0.in 974 K
0.out 11 B
1.in 10 B
1.out 6 B
10.in 2 K
10.out 8 B
11.in 2 K
11.out 8 B
12.in 2 K
12.out 8 B
13.in 969 K
13.out 11 B
14.in 894 K
14.out 11 B
15.in 954 K
15.out 11 B
2.in 9 B
2.out 3 B
3.in 16 B
3.out 3 B
4.in 26 B
4.out 6 B
5.in 56 B
5.out 7 B
6.in 108 B
6.out 7 B
7.in 209 B
7.out 7 B
8.in 1 K
8.out 8 B
9.in 1 K
9.out 8 B