Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
PLUS01.in PLUS01.out
PLUS02.in PLUS02.out
PLUS03.in PLUS03.out
PLUS04.in PLUS04.out
PLUS05.in PLUS05.out
PLUS06.in PLUS06.out
PLUS07.in PLUS07.out
PLUS08.in PLUS08.out
PLUS09.in PLUS09.out
PLUS10.in PLUS10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
PLUS01.in 20 B
PLUS01.out 10 B
PLUS02.in 21 B
PLUS02.out 12 B
PLUS03.in 20 B
PLUS03.out 11 B
PLUS04.in 19 B
PLUS04.out 11 B
PLUS05.in 18 B
PLUS05.out 10 B
PLUS06.in 21 B
PLUS06.out 12 B
PLUS07.in 20 B
PLUS07.out 10 B
PLUS08.in 19 B
PLUS08.out 11 B
PLUS09.in 20 B
PLUS09.out 11 B
PLUS10.in 23 B
PLUS10.out 12 B