#5088. ZERO - Số 0 tận cùng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tèo đang học về giai thừa, Tèo biết rằng n!=1×2×…×n . Một hôm Tèo chợt phát hiện ra rằng kết quả tính n! thường có nhiều số 0 ở tận cùng, chẳng hạn 5!=120 ; 10!=3628800 . Tèo rất muốn biết, với mỗi số nguyên dương n thì kết quả tính n! (ở hệ đếm thập phân) có bao nhiêu số 0 tận cùng?

Bạn hãy lập chương trình giúp trả lời câu hỏi của Tèo nhé!

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤10^9) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là số số 0 tận cùng của n! ở hệ đếm thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5

Kết quả:

1

Dữ liệu:

10

Kết quả:

2

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 33,3\% số điểm của bài có n≤20 ;
  • Subtask \#2: 33,3\% số điểm khác của bài có 20<n≤1000 ;
  • Subtask \#3: 33,4\% số điểm còn lại của bài có 1000<n≤10^9 .