#5094. CDIV - Chia hết

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Em hãy đếm số lượng các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n mà nó chia hết cho 3 hoặc 7 .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤2\times 10^9) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất là số lượng các số nguyên dương thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Ví dụ:

Dữ liệu:

15

Kết quả:

7

Giải thích:

  • Các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 15 và chia hết cho 3 hoặc 7 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15 .

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 60\% số điểm của bài có n≤10^6 ;
  • Subtask \#2: 40\% số điểm còn lại có 10^6< n≤2\times 10^9 .