#5096. AREA - Diện tích

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bác Mai là một người yêu hoa, trong vườn hoa của bác có rất nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly,...

Khu vườn trồng hoa của bác được thiết kế theo hình thang cân có độ dài đáy nhỏ, đáy lớn, cạnh bên lần lượt là a, b c . Để tiện cho việc chăm sóc, tưới nước, bác đã đào một cái giếng ở giữa vườn có độ dài bán kính bằng \frac{1}{4} độ dài đường cao hình thang.

Hỏi diện tích phần còn lại để bác trồng hoa trong khu vườn là bao nhiêu? Biết giá trị π = 3.14 . Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa 3 số thực a,b,c\ (1≤a,b,c≤100) lần lượt là đáy nhỏ, đáy lớn và cạnh bên của hình thang.

Kết quả:

  • Diện tích phần đất còn lại của khu vườn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5 9 4

Kết quả:

21.89