#5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bình có một xâu S chỉ bao gồm các chữ cái latinh viết hoa 'A', 'B' và 'C'. Mỗi lượt Bình có thể chọn thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Bình có thể xóa chính xác một chữ cái 'A' và chính xác một chữ cái 'B' ở hai vị trí tùy ý của xâu (các chữ cái này không nhất thiết phải liền kề nhau);
  • Hoặc Bình có thể xóa chính xác một chữ cái 'B' và chính xác một chữ cái 'C' ở hai vị trí tùy ý của xâu (các chữ cái này không nhất thiết phải liền kề nhau).

Ví dụ: Với S = "ABCABC", Bình có thể nhận được một xâu S = "ACBC" trong một lượt (bằng cách xóa lần xuất hiện đầu tiên của 'B' và lần xuất hiện thứ hai của 'A'). Ngoài ra còn có cách khác để ra một xâu S = "ACAB" (xóa chữ cái 'B' đầu tiên và chữ cái 'C' thứ hai).

Đối với một xâu đã cho, hãy xác định xem có chuỗi thao tác nào dẫn đến một xâu rỗng hay không. Nói cách khác, mục tiêu của Bình là xóa tất cả các chữ cái khỏi xâu.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤20) là số xâu cho trước;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa xâu S_i chỉ chứa các chữ cái in hoa 'A', 'B' và 'C', là các xâu mà Bình cần phải kiểm tra.

Kết quả:

  • Gồm n dòng, mỗi dòng thứ i chứa thông báo "YES" nếu xâu S_i có thể biến đổi về xâu rỗng, và thông báo "NO" trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
ABACAB
ABBA
AC
BCBCBCBCBCBCBCBC

Kết quả:

NO
YES
NO
YES

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 50\% số điểm của bài độ dài của các xâu ký tự không quá 10^2 ;
  • Subtask \#2: 50\% số điểm còn lại độ dài của các xâu ký tự không quá 10^5 .