Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
1.in 28 B
1.out 6 B
2.in 2 K
2.out 621 B
3.in 13 K
3.out 5 K
4.in 2 M
4.out 668 K
5.in 2 M
5.out 674 K
6.in 2 M
6.out 674 K