Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Test01.in Test01.out
Test02.in Test02.out
Test03.in Test03.out
Test04.in Test04.out
Test05.in Test05.out
Test06.in Test06.out
Test07.in Test07.out
Test08.in Test08.out
Test09.in Test09.out
Test10.in Test10.out
Test11.in Test11.out
Test12.in Test12.out
Test13.in Test13.out
Test14.in Test14.out
Test15.in Test15.out
Test16.in Test16.out
Test17.in Test17.out
Test18.in Test18.out
Test19.in Test19.out
Test20.in Test20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 29 M
Test01.in 354 B
Test01.out 125 B
Test02.in 706 B
Test02.out 131 B
Test03.in 2 K
Test03.out 1 K
Test04.in 5 K
Test04.out 1 K
Test05.in 2 K
Test05.out 919 B
Test06.in 7 K
Test06.out 2 K
Test07.in 2 K
Test07.out 1 K
Test08.in 3 K
Test08.out 1 K
Test09.in 2 K
Test09.out 2 K
Test10.in 3 K
Test10.out 1 K
Test11.in 19 K
Test11.out 9 K
Test12.in 22 K
Test12.out 5 K
Test13.in 20 K
Test13.out 10 K
Test14.in 21 K
Test14.out 5 K
Test15.in 11 M
Test15.out 966 K
Test16.in 11 M
Test16.out 464 K
Test17.in 10 M
Test17.out 914 K
Test18.in 11 M
Test18.out 486 K
Test19.in 10 M
Test19.out 888 K
Test20.in 11 M
Test20.out 450 K