Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120208 #5137. COLORFUL - Đa sắc Accepted 100 1122 ms 10636 K C++ 11 / 3 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-25 6:28:10
#124623 #5137. COLORFUL - Đa sắc Accepted 100 1125 ms 3132 K C++ 11 / 3 K Tín Nhiệm 2024-01-15 14:42:57
#124980 #5137. COLORFUL - Đa sắc Accepted 100 2807 ms 78528 K C++ 11 / 4 K trinhbaongoc3011 2024-01-16 16:56:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: