Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
COLORFUL1.in COLORFUL1.out
COLORFUL2.in COLORFUL2.out
COLORFUL3.in COLORFUL3.out
COLORFUL4.in COLORFUL4.out
COLORFUL5.in COLORFUL5.out
COLORFUL6.in COLORFUL6.out
COLORFUL7.in COLORFUL7.out
COLORFUL8.in COLORFUL8.out
COLORFUL9.in COLORFUL9.out
COLORFUL10.in COLORFUL10.out
COLORFUL11.in COLORFUL11.out
COLORFUL12.in COLORFUL12.out
COLORFUL13.in COLORFUL13.out
COLORFUL14.in COLORFUL14.out
COLORFUL15.in COLORFUL15.out
COLORFUL16.in COLORFUL16.out
COLORFUL17.in COLORFUL17.out
COLORFUL18.in COLORFUL18.out
COLORFUL19.in COLORFUL19.out
COLORFUL20.in COLORFUL20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
COLORFUL1.in 3 K
COLORFUL1.out 398 B
COLORFUL10.in 1 M
COLORFUL10.out 170 K
COLORFUL11.in 1 M
COLORFUL11.out 167 K
COLORFUL12.in 1 M
COLORFUL12.out 157 K
COLORFUL13.in 2 M
COLORFUL13.out 442 K
COLORFUL14.in 2 M
COLORFUL14.out 461 K
COLORFUL15.in 2 M
COLORFUL15.out 466 K
COLORFUL16.in 2 M
COLORFUL16.out 479 K
COLORFUL17.in 2 M
COLORFUL17.out 499 K
COLORFUL18.in 2 M
COLORFUL18.out 456 K
COLORFUL19.in 2 M
COLORFUL19.out 526 K
COLORFUL2.in 3 K
COLORFUL2.out 480 B
COLORFUL20.in 2 M
COLORFUL20.out 474 K
COLORFUL3.in 6 K
COLORFUL3.out 863 B
COLORFUL4.in 3 K
COLORFUL4.out 307 B
COLORFUL5.in 5 K
COLORFUL5.out 676 B
COLORFUL6.in 3 K
COLORFUL6.out 272 B
COLORFUL7.in 1 M
COLORFUL7.out 178 K
COLORFUL8.in 1 M
COLORFUL8.out 161 K
COLORFUL9.in 1 M
COLORFUL9.out 162 K