Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
BFS01.in BFS01.out
BFS02.in BFS02.out
BFS03.in BFS03.out
BFS04.in BFS04.out
BFS05.in BFS05.out
BFS06.in BFS06.out
BFS07.in BFS07.out
BFS08.in BFS08.out
BFS09.in BFS09.out
BFS10.in BFS10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
BFS01.in 103 B
BFS01.out 8 B
BFS02.in 2 K
BFS02.out 44 B
BFS03.in 15 K
BFS03.out 2 B
BFS04.in 38 K
BFS04.out 135 B
BFS05.in 109 K
BFS05.out 153 B
BFS06.in 211 K
BFS06.out 81 B
BFS07.in 404 K
BFS07.out 306 B
BFS08.in 688 K
BFS08.out 514 B
BFS09.in 851 K
BFS09.out 1010 B
BFS10.in 857 K
BFS10.out 364 B
checkBFS.cpp 2 K
data.yml 221 B