Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Test01.in Test01.out
Test02.in Test02.out
Test03.in Test03.out
Test04.in Test04.out
Test05.in Test05.out
Test06.in Test06.out
Test07.in Test07.out
Test08.in Test08.out
Test09.in Test09.out
Test10.in Test10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 223 K
Test01.in 35 B
Test01.out 26 B
Test02.in 5 B
Test02.out 8 B
Test03.in 186 B
Test03.out 28 B
Test04.in 6 B
Test04.out 55 B
Test05.in 6 K
Test05.out 303 B
Test06.in 19 K
Test06.out 912 B
Test07.in 64 K
Test07.out 2 K
Test08.in 186 K
Test08.out 4 K
Test09.in 225 K
Test09.out 4 K
Test10.in 166 K
Test10.out 4 K