Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 6 M
1.in 36 B
1.out 20 B
10.in 8 M
10.out 2 B
2.in 195 B
2.out 2 B
3.in 1 K
3.out 665 B
4.in 516 B
4.out 259 B
5.in 881 K
5.out 2 B
6.in 925 K
6.out 2 B
7.in 3 M
7.out 2 B
8.in 10 M
8.out 2 B
9.in 9 M
9.out 2 B
check_EULERCIR.cpp 4 K
check_EULERPATH.cpp 4 K
data.yml 194 B