Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.out
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 K
0.in 40 B
0.out 21 B
1.in 32 B
1.out 14 B
10.in 8 K
10.out 292 B
2.in 65 B
2.out 51 B
3.in 53 B
3.out 81 B
4.in 44 B
4.out 111 B
5.in 2 K
5.out 141 B
6.in 824 B
6.out 171 B
7.in 3 K
7.out 201 B
8.in 3 K
8.out 231 B
9.in 5 K
9.out 261 B