Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
9.in 9.out
10.in 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
1.in 16 B
1.out 3 B
10.in 350 B
10.out 7 B
2.in 98 B
2.out 5 B
3.in 98 B
3.out 5 B
4.in 98 B
4.out 5 B
5.in 161 B
5.out 5 B
6.in 170 B
6.out 6 B
7.in 179 B
7.out 6 B
8.in 188 B
8.out 6 B
9.in 341 B
9.out 7 B
data.yml 215 B